top of page

Privacy Statement

Bij het aangaan van een overeenkomst met Praktijk Ik Ben Zijn, ga je automatisch akkoord met deze Privacy Statement. 

Het belang van uw privacy: de Privacy Statement van Praktijk Ik Ben Zijn
Dit privacy beleid is van toepassing wanneer u cliënt bent of bent geweest bij Praktijk Ik Ben Zijn. Praktijk Ik Ben Zijn beschikt over uw persoonsgegevens, die nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn met onze diensten en producten. Ook voor het versturen van uw factuur of de nieuwsbrief – als u zich daarvoor heeft aangemeld - gebruikt Praktijk Ik Ben Zijn uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt of verkocht.

Praktijk Ik Ben Zijn bewaart uw gegevens in een goed beveiligde omgeving
Wanneer u per e-mail aangeeft uit het adressenbestand van de Praktijk verwijderd te willen worden, zal de Praktijk dit na eerste verzoek uitvoeren en aan u bevestigen.

Onze contactgegevens zijn:
1. https://ikbenzijn.nu
2. ikben@ikbenzijn.nu
3. Huibertplaat 37
4. 8032 DE  ZWOLLE
5. 06 1999 8 339

 

Marianne Bulder is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Ik Ben Zijn. Zij is te bereiken via ikben@ikbenzijn.nu.
 

Persoonsgegevens die Praktijk Ik Ben Zijn van u verwerkt
Praktijk Ik Ben Zijn verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk Ik Ben Zijn verwerkt:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres
     

Doel van het opslaan en gebruiken van de persoonsgegevens
Praktijk Ik Ben Zijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Versturen van facturen.
Bel- of of e-mailcontact om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Update  over wijzigingen of aanvullingen van onze diensten en producten.
U te informeren door een eventuele nieuwsbrief.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Ik Ben Zijn verkoopt uw gegevens niet aan derden. In de basis zijn uw gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, die Praktijk Ik Ben Zijn met u afgesloten heeft.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Praktijk Ik Ben Zijn een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Ik Ben Zijn blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Praktijk Ik Ben Zijn gebruiken
Praktijk Ik Ben Zijn gebruikt cookies of vergelijkbare technieken om de reikwijdte van haar website te optimaliseren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Ik Ben Zijn neemt geen op basis van de geautomatiseerde verwerkingen besluiten over de zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van Praktijk Ik Ben Zijn) tussen zit.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Ik Ben Zijn en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt doen om de persoonsgegevens die Praktijk Ik Ben Zijn van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ikben@ikbenzijn.nu.
 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Praktijk Ik Ben Zijn u een kopie van uw identiteitsbewijs met foto. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 

Praktijk Ik Ben Zijn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe Praktijk Ik Ben Zijn persoonsgegevens beveiligt
Praktijk Ik Ben Zijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er mogelijk sprake is van misbruik, neem dan contact op met Marianne Bulder op 06-1999 8 339 of per e-mail ikben@ikbenzijn.nu

bottom of page