top of page

Algemene Voorwaarden 

Zoals ik graag samenwerk. Wat  je daarin van mij mag verwachten. En hoe jouw bijdrage er uit ziet.  Zodat we samen voor het maximale potentieel van onze samenwerking gaan.

Voor jou. Voor mij. Alles en iedereen. Het Hoogste Goed. Nu en Altijd. 

Algemene Voorwaarden per 1 juli 2022.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen jou en Praktijk Ik Ben Zijn | Marianne Bulder (de Praktijk) en zakelijke opdrachtgevers. De voorwaarden zijn zoveel mogelijk opgesteld langs universele waarden en kosmische principes van Eenheid, Liefde, Licht, Waarheid, Wijsheid, Vertrouwen, Authenticiteit en Flow. Ook wil
duidelijk gemaakt worden wat verwacht mag worden. Je gaat automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij 
het boeken van een afspraak of een behandeling. 

Wanneer bepaalde zaken niet duidelijk zijn, vraag dan om een toelichting op mobiel nummer 06-1999 8 339 of per ikben@ikbenzijn.nu.
 

Artikel 1   Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de Praktijk en ingeschakelde derden.
2. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als die schriftelijk bevestigd zijn.

Artikel 2   Uitvoering van de overeenkomst
1. De Praktijk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren in het licht van universele waarden van Liefde, Licht, Waarheid, Wijsheid en Vertrouwen, Authenticiteit en Flow en alles wat er nog meer is en mag zijn.
2. Er is commitment aan jouw proces. Dat gaat net zo ver als het goed is voor jou, voor mij, voor alle andere betrokkenen en het hoogste goed, nu en altijd, opdat in het veld van Creatie zich mag manifesteren wat de bedoeling is.
3. Hieruit vloeiend committeer jij je aan jouw proces. En doe je het werk wat ervoor nodig is. Het is jouw proces. Voel je je dan ook vooral uitgenodigd om hiervoor je verantwoordelijkheid te nemen en te doen wat je commitment van je vraagt te doen.
4. De Praktijk kan de overeenkomst of een deel daarvan laten uitvoeren door gekwalificeerde derden. Dit gebeurt altijd in overleg en na jouw toestemming.
5. Onze samenwerking en interactie tijdens een consult kan op niets anders gebaseerd zijn dan op Universele Liefde, Licht, Waarheid, Wijsheid en Vertrouwen, Authenticiteit en Flow en alles wat we nog meer zijn. Als één van die waarden niet tot expressie komt om wat voor reden dan ook, voor wie dan ook, wil dat doorvoeld worden. Dat doen we samen in de tijd van jouw consult.
6. Als er sprake is van een ambulant consult wordt door jou een ruimte ter beschikking gesteld, die geventileerd danwel verwarmd kan worden.
7. Voor locaties buiten Zwolle wordt € 0,19 kilometervergoeding exclusief 21% BTW in rekening gebracht.
8. Ik pauzeer of staak de behandeling als ik voel of zich laat zien dat er eerst andere interventies nodig zijn voor jouw fysieke, mentale, emotionele en spirituele welzijn. Zo mogelijk verwijs ik je door binnen mijn netwerk van reguliere en complementaire zorg.
             

Artikel 3   Betaling
1. Betaling geschiedt in principe vooraf het consult of de behandeling.
2. Per 1 juli 2022 bedraagt het tarief voor een consult € 97,50 inclusief 21% BTW voor 50 minuten. Mocht langer nodig zijn, wordt per 15 minuten een bedrag van € 28,05 inclusief 21% BTW achteraf in rekening gebracht door middel van een aanvullende factuur. De naverrekening wordt ter plaatse contant of met een tikkie geregeld.
3. Voor zakelijke opdrachtgevers gelden andere tarieven, die via een offerte voor het gewenste traject worden gedeeld.
4. Nederlandse en Europese wetgeving rond financieel verkeer zijn op deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 4    Eigendomsvoorbehoud van verstrekte/uitgeleende zaken
1. Alle door de Praktijk aan jou verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, boeken, readers en overige zaken worden met liefde met je gedeeld, maar blijven eigendom van de Praktijk.
2. Het is de bedoeling dat binnen 7 dagen na het verzoek of 7 dagen na beëindiging van onze overeenkomst, uitgeleende zaken in de staat waarin het gedeeld werd, teruggeeft.
3. Mocht je het niet voor je voelen dat je wilt teruggeven en het artikel niet meer te vervangen is, dan brengt de Praktijk de kosten van vervanging, de tijd die hiermee gemoeid is, vermeerderd met administratiekosten van € 150,00 ex 21% BTW, in rekening. Hiermee hoop ik bij te dragen aan je bewustzijn van welke bijdrage je levert aan het collectieve veld, waarmee je verbonden bent.
 

Artikel 5    Wijziging van de overeenkomst
1. Als de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van een traject worden beïnvloed.
2. Over de financiële en/of kwalitatieve consequenties hiervan wordt uiterlijk binnen 3 werkdagen geïnformeerd.
3. In het geval van wijzigingen zal het afgesproken tarief van voor de wijziging in principe
gehandhaafd worden, mits genoemde aanvullingen en wijzigingen dit rechtvaardigen.                                                                                                                                               

Artikel 6   Geheimhouding
1. De Praktijk houdt zich aan geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de
overeenkomst en/of de samenwerking heeft verkregen, ook via derde partijen.
2. Ook binnen intervisie zullen geen persoonsgegevens of herkenbare beschrijvingen worden
benoemd.
 

Artikel 7   Annulering
1.  Annulering of verschuiving van een consult dient uiterlijk 48 uur (2 werkdagen) te geschieden. Afzegging voor een maandag dient uiterlijk donderdagavond te zijn ontvangen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, worden de volledige kosten in rekening gebracht, exclusief de eventuele kilometervergoeding. Er is tijd voor je gereserveerd, die niet meer ingevuld kan worden.

2. Betaalde kosten voor deelname aan webinars of themabijeenkomsten komen niet voor restitutie aanmerking als je niet hebt kunnen deelnemen om wat voor reden dan ook, behalve in situaties van het levenseinde van derden. Voel je uitgenodigd om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen proces.
3. De Praktijk kan ad hoc de samenwerking met eventuele tussenorganisaties en cliënt verbreken om redenen, die samenhangen met vertrouwen en ethiek zonder restitutie van de geldelijke waarde van overgebleven tijd.
4. Trajecten kunnen niet worden terugbetaald in het geval van opzegging en/of terugtrekking uit het traject, behalve in situaties rond punt 8.1.
 

Artikel 8     Restitutie
1. Alle goede intenties ten spijt kan het zijn dat onderdelen van gevolgde cursussen of trajecten van de Praktijk niet of niet helemaal kunnen integreren in jouw energie en velden, ondanks alle inspanningen hiertoe, die verwacht mogen worden van jou en Praktijk. Mochten jij en de Praktijk dit hebben uitgewisseld en vastgesteld en heb je voldaan aan alle voorwaarden van deelname en inzet, kun je éénmalig een beroep doen op één negende van het totale betaalde tarief als bijdrage voor vervangende educatie op die niet-geïntegreerde gebieden. Hierbij wordt de betaalde 21% BTW niet gerestitueerd.
2. Voor uitkering van die bijdrage willen de facturen van betaalde en/of gevolgde cursussen, die betrekking hebben op de niet-geïntegreerde gebieden worden overlegd. Als de bedragen van die facturen minder zijn dan door de Praktijk gestelde financiële bijdrage, wordt alleen het bedrag van die betreffende factuur betaald. Hierbij wordt de 21% BTW niet vergoed.
 

Artikel 9   Klachten en toepasselijk recht
1. Ben je tevreden? Zegt het voort! Bent je toch niet tevreden, neem dan vooral contact op met de Praktijk. Wij kunnen leren van elkaar bij het delen van onze ervaringen. Doe dat binnen 8 (acht) dagen doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na voltooiing van het consult of de cursus schriftelijk of per mail, het liefst na telefonische aankondiging.
2. Mochten we er samen niet uit komen, dan kun je gebruik maken van je wettelijke recht om je bezwaren voor te leggen aan Geschilleninstantie, waarbij de Praktijk is aangesloten volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Eventuele kosten van een procedure worden door eenieder zelf gedragen.
3. De Praktijk kan aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade tot het maximum van het verzekerde bedrag van haar betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 

Artikel 10   Opschorting en ontbinding
1. Bij gebrek aan Flow zal de Praktijk de overeenkomst (laten) ontbinden als zich omstandigheden voordoen, die nakoming van de overeenkomst onmogelijk vanwege universele wetten of naar maatstaven van redelijkheid niet langer kan worden volbracht.
2. De Praktijk behoudt in dat geval haar aanspraken volgens de wet en deze algemene voorwaarden.

Artikel 11    Overmacht
1. Wat er is, is er. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Praktijk of jij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor afspraken niet meer nagekomen kunnen worden.
2. Deze overmacht wordt schriftelijk met onderbouwing gedeeld.
3. Als deze periode langer duurt dan een maand vervalt de overeenkomst zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander. 

bottom of page